home
command
user
pr

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

หน้าประกาศของ กศจ.กาญจนบุรี ]

แนบท้ายประกาศสายงานบริหารการศึกษา ]

แนบท้ายประกาศสายงานบริหารสถานศึกษา ]

แนบท้ายประกาศสายงานการสอน ]

แนบท้ายประกาศสายงานการสอน ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานบริหารการศึกษา

นายอภิชัย ทำมาน ผอ สพป.กาญจนบุรี เขต2 ]

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ สพป.กาญจนบุรี เขต2 ]

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ สพป.กาญจนบุรี เขต2 ]

นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ สพป.กาญจนบุรี เขต2 ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานบริหารสถานศึกษา

นายไพวิทย์ ใจกล้า ผอ.รร.บ้านดอนมะขาม ]

นางสุจิตรา มีจำรัส ผอ.รร.วัดคร้อพนัน ]

นายปรีชา ศรีนวล ผอ.รร.วัดสำนักคร้อ ]

นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผอ.รร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ]

นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผอ.รร.บ้านรางกระต่าย ]

นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผอ.รร.วัดหนองลาน ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานการสอน (เชี่ยวชาญ)

[ นายปรีชา สวนสำราญ ครู รร.บ้านรางกระต่าย ]

[ นายวิรัช สว่างอรุณ ครู รร.วัดตะคร้ำเอน ]

[ นางสมทรัพย์ แก่นน้อย ครู รร.วัดเขาใหญ่ ]

[ นางอำพร รัตนเดชกำจาย ครู รร.บ้านหนองลาน ]

[ นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์ ครู รร.วัดคร้อพนัน ]

[ นางวาริน สังข์เงิน ครู รร.บ้านท่ามะกา ]

[ นางสาวกาญจนา ทัดสวน ครู รร.บ้านท่ามะกา ]

[ นางลักษิกา แพทยวงษ์ ครู รร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานการสอน (ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวยุพิน ทัศน์วิจิตรพันธ์ ครู รร.บ้านรางกระต่าย ]

แบบคัดค้าน ]

 

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th