home
command
user
pr

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.4062559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th