home
command
user
pr

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วย

   -ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย    ประธานกรรมการ

   -ศึกษาธิการภาค รองประธานกรรมการ

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   -ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   -ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

   -ท้องถิ่นจังหวัด

   -ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

   -ประธานหอการค้าจังหวัด

   -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

   -วัฒนธรรมจังหวัด

   -ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ฯ จำนวน  2  คน

   -ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ฯ จำนวน  2  คน

   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ จำนวนไม่เกิน  3  คน

   -ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th