home
command
user
pr

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.กาญจนบุรี) เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ (ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี) ประธานกรรมการ

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร (ผอ.สำนักงานประพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

นายภูวเดช อินทรพรหม (ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

นายวุฒิภัทร จุมโสดา (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3) อนุกรรมการ

นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ (ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง) อนุกรรมการ

นายถวิล ศิริสวัสดิลก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายวิรัช รัตนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุกรรมการและเขานุการ

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.กาญจนบุรี) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร (อธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี) ประธานกรรมการ

นางสาวศิริรัตนฺ เสือโรจน์ (ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.) อนุกรรมการ

นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว (วัฒนธรรมจังหวัด) อนุกรรมการ

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4) อนุกรรมการ

นายประยูร สุธาบูรณ์ (ผอ.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง) อนุกรรมการ

นางไพจิตรา นาคแย้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายพิสนฑ์ รัตตนะไชยพร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายอังคาร เจริญผล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุกรรมการและเขานุการ

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.กาญจนบุรี) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ (ศึกษาธิการภาค4) ประธานกรรมการ

นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

พลตรีอภิชาต สุขแจ่ม (ผบชฺมณฑลทหารบกที่ 17) อนุกรรมการ

นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ  (ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

นายอภิชัย ทำมาน (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) อนุกรรมการ

นายโชคชัย ฟักโต (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายทวี ชูศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายอนุภพ เหลืองทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุกรรมการและเขานุการ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วย

   -ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย    ประธานกรรมการ

   -ศึกษาธิการภาค รองประธานกรรมการ

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   -ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   -ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

   -ท้องถิ่นจังหวัด

   -ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

   -ประธานหอการค้าจังหวัด

   -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

   -วัฒนธรรมจังหวัด

   -ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ฯ จำนวน  2  คน

   -ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ฯ จำนวน  2  คน

   -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ จำนวนไม่เกิน  3  คน

   -ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th