home
command
user
pr

 

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

บัญชีรายชื่อแนบท้าย ]

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th