home
command
user
pr

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.กาญจนบุรี) เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ (ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี) ประธานกรรมการ

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร (ผอ.สำนักงานประพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

นายภูวเดช อินทรพรหม (ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

นายวุฒิภัทร จุมโสดา (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3) อนุกรรมการ

นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ (ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง) อนุกรรมการ

นายถวิล ศิริสวัสดิลก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายวิรัช รัตนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุกรรมการและเขานุการ

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th