home
command
user
pr

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.กาญจนบุรี) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร (อธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี) ประธานกรรมการ

นางสาวศิริรัตนฺ เสือโรจน์ (ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.) อนุกรรมการ

นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว (วัฒนธรรมจังหวัด) อนุกรรมการ

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4) อนุกรรมการ

นายประยูร สุธาบูรณ์ (ผอ.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง) อนุกรรมการ

นางไพจิตรา นาคแย้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายพิสนฑ์ รัตตนะไชยพร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายอังคาร เจริญผล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุกรรมการและเขานุการ

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th